STATUT
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKROCZYMIU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Zakroczymiu zwane dalej OSP.

§ 2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą OSP jest Zakroczym ul: Ojca Honorata Koźmińskiego 11.

§ 4

Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

§ 6

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 8

Działalność ochotniczej straży pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2. branie udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
6. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 10

Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
1. organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej w miarę potrzeb w uzgodnieniu z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
2. organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
3. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
4. prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
5. organizowanie kobiecych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.
6. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy
społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
7. organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
8. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz. 104 wraz z późniejszymi zmianami).

§ 12

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13

Członkowie OSP dzielą się na:
1. członków czynnych.
2. członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.
3. wspierających.
4. honorowych.

§ 14

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści: “W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbającym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

§ 15

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16-18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.
5. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16-18 lat mogą w wyjątkowych okolicznościach być dopuszczeni do pośredniego brania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych pod bezpośrednią opieką stałego opiekuna wyznaczonego przez zarząd OSP zgodnie z art.190-206 Kodeksu Pracy, wykazu prac zabronionych ustalonym w drodze rozporządzenia Rady Ministrów Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania szczegółowych badań z dnia 19 stycznia 1993 oraz Regulaminu Organizacyjnego Drużyn Pożarniczych z równoczesną zgodą ustawowych opiekunów.

§ 16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność.
Członek wspierający – osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie , a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1. uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.
2. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 17

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej.
Godność członka honorowego nadaje walne zebranie.
Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 18

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
1. wybierać i być wybierani do władz OSP.
2. uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
3. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP.
4. korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
5. Używać munduru i odznak.

§ 19

Do obowiązków członka czynnego należy:
1. aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.
2. przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP.
3. podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach.
4. dbać o mienie i obiekty OSP.
5. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 20

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.

§ 21

Członkostwo ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia z OSP.
2. wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu.
3. skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok.
4. likwidacji OSP.
5. śmierci.
6. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
7. Wykluczenia przez władze OSP z powodu rażącego narażenia dobrego imienia jednostki OSP takimi czynami jak:
kradzież, pijaństwo, chuligaństwo, itp.

§ 22

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i 19 niniejszego statutu.

§ 23

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 24

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozycji OSP.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 25

Władzami OSP są:
1. walne zebranie.
2. zarząd.
3. komisja rewizyjna.

A. WALNE ZEBRANIE
§ 26

Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie 5-9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz wysokich walorach etycznych dających dobry przykład swoim zachowaniem, niekarane i nie usunięte ze wcześniejszych kadencji za rażące niedociągnięcia.

§ 27

Do kompetencji walnego zebrania należy:
1. podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP.
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności.
3. uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP.
4. ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie.
5. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej.
6. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
7. podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.
8. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych.
9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.
10. wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

§ 28

Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

§ 29

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 30

Zwyczajne walne zebranie zwoływanie jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 31

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:
1. z własnej inicjatywy.
2. na żądanie komisji rewizyjnej OSP.
3. na żądanie 1/2 liczby członków OSP.
4. na żądanie Związku OSP RP.

§ 32

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 33

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej połowy członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, zmiany statutu i rozwiązania OSP podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 34

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest obowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

§ 35

Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

B. ZARZĄD
§ 36

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać wiceprezesa, gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje jednocześnie funkcję wiceprezesa.
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 37

Do zadań zarządu należy:
1. reprezentowanie interesów OSP.
2. realizowanie uchwał i wytycznych walnego zgromadzenia.
3. zwoływanie walnego zebrania.
4. niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu.
5. informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
6. udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
7. opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
8. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
9. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
10. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
11. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
12. dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
13. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikającymi z ich przynależności do OSP.
14. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§ 38

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

§ 39

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez Prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§ 40

Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 41

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP wiceprezes i skarbnik.

§ 42

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
Do naczelnika straży należy:
1. wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.
2. organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
3. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4. kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
5. kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
6. dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
7. opracowywanie opinii i wniosków w sprawie ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 43

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1. pochwałę ustną.
2. pochwałę w rozkazie naczelnika straży.
3. wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody.
4. sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki

§ 44

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1. upomnienie ustne.
2. nagana w rozkazie naczelnika straży.
3. wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA
§ 45

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
2. składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
3. przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

§ 46

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 47

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 48

Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 49

Majątek i fundusze OSP powstają z:
1. składek członkowskich.
2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
3. dochodów z majątku i imprez.
4. ofiarności publicznej.
5. Wpływów z działalności gospodarczej.

§ 50

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 51

Zmiana statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

§ 52

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 53

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 54

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

§ 55

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

KONIEC
On line 2 odslony 30056